En hälsning från vår ordförande

Välkomna till Kärnavfallsrådets hemsida!

Kärnavfallsrådet är regeringens rådgivande organ i frågor om deponering av använt kärnbränsle och om avställning och rivning av kärnkraftverk.

För närvarande arbetar vi med granskningen av SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-program 2016).  Vi förbereder kunskapslägesrapporten 2018 och fortsätter att studera olika delar av SKB:s omfattande ansökan om att uppföra ett slutförvar för det använda kärnbränslet. Dessa uppgifter aktualiserar både tekniska, naturvetenskapliga, samhälleliga, juridiska och etiska frågor. Rådets mångvetenskapliga sammansättning kommer till nytta i vårt arbete och kan på olika punkter komplettera myndigheternas granskning.

Vårt viktigaste arbete framöver är att bidra till att regeringen får bästa möjliga beslutsunderlag för sin tillåtlighetsprövning om ett slutförvar för använt kärnbränsle efter det att Mark- och miljödomstolen sagt sitt och Strålsäkerhetsmyndigheten lämnat sitt yttrande enligt kärntekniklagen. Vår uppgift är bland annat att sätta in kärnavfallsfrågan i ett större samhälleligt sammanhang. Frågan berör både storsamhälle och lokalsamhälle på kortare och längre sikt. Hur ska vi dokumentera slutförvaret inför kommande generationer? Krävs ett samarbete med andra länder – och i så fall hur?

Vår största utmaning just nu är att upprätthålla dialogen mellan de olika aktörerna på kärnavfallsområdet. Den juridiska processen har sina bestämda regler och parterna sina bestämda roller. Och den bredare allmänheten behöver också bli delaktig i processen. Det finns många ute i berörda kommuner som skaffat sig breda kunskaper och noga följer processen. Människor i allmänhet minns de politiska spänningarna kring kärnavfallsfrågan på 1970- och 80-talet. Kärnavfallsrådet finns med i den särskilda processen, men vill också bidra till en bredare samhällsdialog kring slutförvarsfrågan.

Carl Reinhold Bråkenhielm

Ordförande