Ansökan om slutförvar

Kärnkraftsindustrin har ansvaret för att skapa ett säkert slutförvar till det använda kärnbränslet. Kärnkraftsproducenterna samäger Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och bolaget tar hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. SKB lämnade in sina ansökningar om slutförvar enligt KBS-3-metoden i mars 2011. Ansökningarna lämnades in till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, som bereder ansökningarna innan de prövas av regeringen. Det är regeringen som beslutar om hur det använda kärnbränslet ska slutförvaras. Kärnavfallsrådet är rådgivande för regeringen inför och under regeringens prövning av ansökan.

Här beskrivs tillståndsprocessen för slutförvaret av det använda kärnbränslet, samt vilka aktörer som ingår i den formella beslutsprocessen.

Hur ansökan, prövning och beslut ska gå till framgår av miljöbalken och kärntekniklagen:

- Miljöbalken (1998:808)

- Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, kärntekniklagen

Schematiskt kan processen för tillståndsprövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen beskrivas enligt bilden nedan. Bilden finns närmare beskriven i Kärnavfallsrådets Rapport 2011:2 Tillståndsprövningen enligt miljöbalken
och kärntekniklagen.

File 856