Övriga aktörer

Övriga aktörer som har en roll i beslutsprocessen inkluderar remissmyndigheter, länsstyrelser och regionala aktörer som deltar i remissprocessen, samt organisationer som har fått finansiering från Kärnavfallsfonden. Deras roll i beslutsprocessen beskrivs kortfattat nedan:

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en remissinstans för miljödomstolens beredning av SKB:s ansökan enlig miljöbalken. Naturvårdsverket får tillfälle att lämna önskemål om kompletteringar till ansökan. Naturvårdsverket ansvarar för samråd av miljökonsekvensbeskrivningen enligt Esbo-konventionen. 
 Till hemsidan

Länsstyrelserna i Uppsala och Kalmar län
Länsstyrelsen ska under de samråd som föreskrivs i miljöbalken verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för den kommande tillståndsprövningen.    

En kommun som erhåller medel från kärnavfallsfonden ska redovisa hur medlen har använts. Redovisningen ska lämnas till länsstyrelsen som med ett eget yttrande ska vidarebefordra den till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Hemsida länsstyrelsen i Uppsala län
Hemsida länsstyrelsen i Kalmar län

Regionförbunden i Uppsala och Kalmar län
Uppsala läns åtta kommuner bildar tillsammans med landstinget regionförbundet Uppsala län. Regionförbundet i Kalmar län utgörs av länets 12 kommuner samt landstinget. När det gäller slutförvaring av använt kärnbränsle är Regionförbundens roll att informera om slutförvarsprojektet och skapa en regional dialog.
Hemsidan Regionförbundet i Uppsala
Hemsida Regionförbundet i Kalmar

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
MKG är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Naturskyddsförbundet i Kalmar län, Fältbiologerna och Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (OSS).  MKG arbetar med att bevaka och granska kärnkraftsindustrins projekt att finna en metod och plats för att slutförvara det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken.  MKG får finansiering från kärnavfallsfonden.
Hemsidan MKG

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) Milkas är en ideell förening som grundades 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Miljöförbundet Jordens Vänner. Milkas får finansiering från kärnavfallsfonden.
Hemsidan MILKAS
 

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) SERO är en ideell förening med uppgift att främja användningen av inhemska, förnybara energikällor som ingår i ett ekologiskt kretslopp med minsta möjliga miljöpåverkan. SERO erhåller medel från kärnavfallsfonden.
Hemsidan SERO