Olika typer av kärnavfall

Kärnavfall inkluderar olika typer av avfall som uppstår vid kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar. Kärnavfall varierar i strålningsnivåer, det kan vara lågaktivt, medelaktivt eller högaktivt. Det varierar också i halveringstid, det finns kortlivat eller långlivat kärnavfall. Slutförvaring av det radioaktiva avfallet kräver olika metoder beroende på strålningsnivåer och halveringstider.

Lågaktivt- och medelaktivt kärnavfall
Lågaktivt- och medelaktivt kärnavfall kan delas in i två kategorier: kortlivat avfall eller långlivat avfall.

Det kortlivade avfallet har förlorat större delen av sin radioaktivitet efter några hundra år och är då jämförelsevis ofarligt. Exempel på detta är sopor, skrot, isoleringsmaterial, använda skyddskläder och filter från kärnkraftverk eller kärntekniska anläggningar. Avfallet slutförvaras i SFR (Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall) i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Anläggningen togs i drift 1988 och drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

Det långlivade avfallet består främst av härdkomponenter och de inre delar av reaktorerna som är kraftigt neutronbestrålade. Detta avfall mellanlagras antingen i Clab (Centralt mellanlager för använt kärnbränsle) eller i kärnkraftverkens reaktorbassänger. Långlivat avfall från exempelvis sjukvård, forskning och industri mellanlagras i ett särskilt bergrum i Studsvik.

Förutom slutförvaret för använt kärnbränsle ska SKB ta fram en metod för slutförvaring av det långlivade låg- och medelaktiva avfallet. SKB anger i sitt forskningsprogram från 2013 att ett sådant slutförvar kan vara i drift tidigast 2045.

Högaktivt avfall
Högaktivt kärnavfall består huvudsakligen av använt bränsle från kärnkraftverkens reaktorer. Högaktivt kärnavfall är långlivat och strålningsnivån är mycket hög. Det tar ungefär hundratusen år innan radioaktiviteten närmar sig den som finns i naturliga förekomster av uran. Det högaktiva avfallet mellanlagras i SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i väntan på ett slutförvar. När vi talar om slutförvar av använt kärnbränsle gäller detta alltså högaktivt avfall.