Kärnavfall och slutförvaring

Det finns olika typer av kärnavfall som kräver olika slags slutförvar. Högaktivt kärnavfall är långlivat och har en mycket hög strålningsnivå. Det består främst av använt kärnbränsle, vilket Kärnavfallsrådets verksamhet fokuserar mest på.

Den 16 mars 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in sina ansökningar om att bygga ett slutförvar enligt KBS-3-metoden. Ansökningarna lämnades in och granskas av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och av Strålsäkerhetsmyndigheten. Därefter fattar regeringen sitt beslut om ett eventuellt tillstånd. Processen fram till beslut beskrivs under ansökan.

Metodval och platsval
SKB:s val av metod för slutförvaring är KBS-3-metoden. Det forskas dock i världen om andra metoder för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle som exempelvis djupa borrhål.

Det behövs också en plats till slutförvaringen av det använda kärnbränslet. Industrins platsvalsprocess pågick under många år. I juni 2009 meddelade SKB att de valt Forsmark i Östhammars kommun som plats för ett eventuellt slutförvar. I Oskarshamns kommun (i Simpevarp) planeras att det befintliga mellanlagret (Clab) samt en inkapslingsanläggning (Inka) ska integreras under namnet Clink.