Vår verksamhet

SKB lämnade in sina ansökningar om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och till Strålsäkerhetsmyndigheten den 16 mars 2011. Sedan dess har Kärnavfallsrådets vetenskapliga granskning handlat mycket om ansökan enligt Miljöbalken.

Vart tredje år lämnar rådet sin självständiga bedömning av SKB:s forsknings- och utvecklingsverksamhet (de så kallade Fud-programmen). Från och med 2010 redovisar vi också det aktuella läget på kärnavfallsområdet varje år, mot tidigare vart tredje. Vi följer dessutom Strålsäkerhetsmyndighetens- och miljödomstolens granskningsarbete. Syftet med rådets verksamhet är att ge väl underbyggda råd till regeringen. Vårt arbete sker i tre steg:

1. Vi identifierar frågor som behöver uppmärksammas och utredas. Detta gör vi dels genom granskning av SKB:s forskningsrapporter, dels genom dialog med berörda kommuner och regionförbund, miljöorganisationer, politiker och myndigheter.

2. Vi utreder och analyserar dessa frågor genom seminarier, workshops och vetenskapliga analyser.

3. Vi dokumenterar och kommunicerar resultaten i olika former till exempel i rapporter eller nyhetsblad.
 

Kunskapslägesrapporter
I kunskapslägesrapporterna redovisar rådet sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet. Dessa rapporter kommer sedan 2010 ut årligen i februari och de finns samlade under publikationer.

Yttranden över SKB:s fud-program
Rådet redovisar sin bedömning av SKB:s forskning och utveckling i Yttranden över SKB:s fud-program som ingår i Statens Offentliga Utredningars serie. Dessa rapporter kommer ut i juni vart tredje år. Senaste Fud-rapporten 2013 från SKB kom i september 2013 och rådets yttrande i juni 2014.

Rapporter från utfrågningar och seminarier
Här finns rapporter från seminarier. De senaste seminarierna finns dokumenterade i Nyhetsblad.

Strategiska dokument
Här finns 2015 års verksamhetsplan, en strategi och Kärnavfallsrådets senaste direktiv 2009:31.