Kärnavfallsrådets synpunkter angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall samt i anslutning till det frågor om samband mellan ansökningar och behov av samordnad prövning avseende v

Dnr Komm2017/00183/M1992:A

Yttrande till mark- och miljödomstolen.

Ladda ner