Externa Rapporter

Här finns externa rapporter. Ett flertal är beställda av Kärnavfallsrådet.

Synpunkter på valda delar av SKB:s Fud-program 2013 (Dnr 19/2014)
Ove Stephansson, Stephansson Rock Consulting, beställd av Kärnavfallrådet inför granskningen av SKB:s Fudprogram 2013.

Granskning av Fudprogram 2014: Hydrogeologi (Dnr 18/2014)
Lars Marklund, Tyréns, beställd av Kärnavfallrådet inför granskningen av SKB:s Fudprogram 2013.

Införande av en sluten kärnbränslecykel i Sverige 
Jitka Zakova & Janne Wallenius, KTH, beställd av Kärnavfallsrådet. (Januari 2014).

Kärnkraftsavfallet – en teknisk och politisk utmaning
Willis Forsling, Prof. Emeritus i Oorganisk kemi, Luleå tekniska universitet, 
Ledamot i Kärnavfallsrådet. (Maj 2013).

Deponeringsdjupets betydelse vid slutförvaring av högaktivt kärnavfall i berggrunden - en karakterisering av grunda och djupa slutförvar
Karl-Inge Åhäll, beställd av Kärnavfallsrådet. (Januari 2011) .

Djupa borrhål - ett alternativt slutförvar för använt kärnbränsle?
Ett självständigt arbete för Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och Vattenteknik, 15 högskolepoäng. Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet. (Maj 2011)

Jämförande bedömning av platserna Forsmark och Laxemar som lämpliga för slutförvar av använt kärnbränsle
Öivind Toverud har gjort en jämförande studie på uppdrag av Kärnavfallsrådet. (Maj 2010).

Utvärdering av Kärnavfallsrådets genomlysningsprogram
Centrum för utvärderingsforskning (UCER), vid Umeå universitet, har sammanställt en utvärdering av Kärnavfallsrådets genomlysningsprogram. I rapporten sammanfattas tio aktörers erfarenheter av genomlysningsprogrammet. (December 2009).

Autenticitet i Kärnavfallsrådets genomlysningsprogram
Isabel Runebjörk fick i uppdrag att ge förslag till kvalitetssäkring av vissa aspekter av genomlysningsprocessen med fokus på aktörers autenticitet. (Höst 2007).

 

OECD-rapporter översatta till svenska: 
På väg mot geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall: Omvändbarhet och återtagbarhet. OECD 2001 (Miljödepartementet 2002)
På väg mot geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall: Var står vi idag? OECD 1999 
OECD-rapporter översatta till svenska. (Miljödepartementet 2000)

Rapporter från Särskilde rådgivaren inom kärnavfallsområdet   
SOU 2002:46 Plats för slutförvaring av kärnavfall? Förstudier i åtta kommuner 
(M 1999:A, Olof Söderberg) 
Ansvar, rättvisa och trovärdighet - etiska dilemman kring kärnavfall. Kommentus Förlag 1999.(M 1996:C, Olof Söderberg)