Utfrågningar i genomlysningsprogrammet

Kärnavfallsrådet startade ett program för genomlysning hösten 2006, som en del i att identifiera centrala frågor inför beslutet om slutförvaret. Syftet var att bidra till en kunskapsuppbyggnad för Kärnavfallsrådet, för att därigenom stärka rådets roll som rådgivare till regeringen. Inom ramen för genomlysningsprogrammet genomförde Kärnavfallsrådet fem utfrågningar. Läs mer om dessa under seminarier. Själva programmet avslutades 2010 och de viktigaste delarna kom därefter att tillhöra rådets ordinarie arbete.

Rapport 2008:3 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan

Rapport 2008:2 Platsval för slutförvar av kärnavfall - på vilka grunder

Rapport 2008:1 Systemanalys för slutförvaring av kärnavfall

Rapport 2007:7 Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rapport 2007:6  Djupa borrhål; Ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle?

 

Läs mer om genomlysingsprogrammet:

Isabel Runebjörk fick under hösten 2007 i uppdrag att ge förslag till kvalitetssäkring av vissa aspekter av genomlysningsprocessen med fokus på aktörers autenticitet. Tanken var att det måste finnas sätt att säkerställa att ett kriterium är uppfyllt, om det ska vara meningsfullt att använda. Läs mer i rapporten:
Autenticitet i Kärnavfallsrådets genomlysningsprogram

Centrum för utvärderingsforskning (UCER), vid Umeå universitet sammanställde under december 2009 en utvärdering av Kärnavfallsrådets genomlysningsprogram. I rapporten sammanfattas tio aktörers erfarenheter av genomlysningsprogrammet. Läs mer i rapporten:
Utvärdering av Kärnavfallsrådets genomlysningsprogram

Kärnavfallsrådet anlitade docent Orla Vigsø vid Örebro universitet,
för att analysera argumentationen under två av rådets utfrågningar.
Vigsø presenterade resultatet av sin undersökning vid seminariet ”Vem talar sanning om kärnavfallet?”
Läs mer:
Rapport 2009:5. Vem talar sanning om kärnavfallet?