Seminarium "Bästa möjliga teknik (BAT) - tolkning och användning inom olika avfallsområden"

2010-11-17

Seminarium Bästa möjliga teknik (BAT)  - tolkning och användning inom olika avfallsområden den 17 november 2010.

Läs mer i Nyhetsblad 2010:4.

Läs mer i Rapport 2011:1.

Ladda ner program

Bakgrund

Miljöbalken (2 kap., 3§) ställer krav på att bästa möjliga teknik (BAT) ska användas för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Kravet innebär att tekniken ska vara industriellt möjlig att använda, både ur ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv, och att den är tillgänglig, dvs. inte endast förekommer på experimentstadiet, i Sverige eller världen.

 

Miljöbalkens krav måste uppfyllas av alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet som kan påverka människors hälsa och miljön negativt. I det här fallet har vi valt att fokusera på olika avfallsområden, d.v.s. kvicksilverlagring, koldioxidlagring och slutförvaring av använt kärnbränsle, och på hur tolkningen och användningen av BAT ser ut inom dessa olika områden. Finns det likheter? Finns det olikheter?

 

Vi lever också i en värld med en kontinuerlig teknikutveckling. Detta innebär att den teknik som finns tillgänglig vid en viss tidpunkt, snabbt kan utvecklas och förändras. Hur påverkar detta myndigheternas bedömning av vad som är BAT? Finns det i vissa fall skäl att invänta denna teknikutveckling om man bedömer det vara troligt att en bättre BAT finns inom räckhåll?

 

Syfte

Detta seminarium syftar till att klargöra hur begreppet bästa möjliga teknik (BAT) används som beslutskriterium i en värld med kontinuerlig teknikutveckling.


 

 

Anmälan är stängd