Kärnavfall och slutförvaring

Slutförvar
Eftersom kärnavfall och använt kärnbränsle är radioaktivt och skadligt under mycket lång tid måste det slutligen förvaras i slutförvar som ska skydda människa och miljö. Att bygga slutförvar innebär att utöva s.k. kärnteknisk verksamhet, vilket kräver tillstånd enligt särskilda tillståndsprocesser.

I Sverige finns i dag drygt 7 000 ton högaktivt använt kärnbränsle från landets kärnkraftverk. Det använda kärnbränslet som behöver isoleras i minst 100 000 år mellanlagras sedan 1980-talet i Oskarshamn (Clab) i väntan på ett slutförvar. Regeringen fattade den 27 januari 2022 beslut om tillåtlighet och tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Läs mer under menyn Tillståndsprocess om slutförvar för använt kärnbränsle.

Vid driften av kärnkraftverk uppstår driftavfall som är låg- och medelaktivt. Det slutförvaras sedan 1980-talet i Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Regeringen fattade den 22 december 2021 beslut om tillåtlighet och tillstånd för att bygga ut SFR. Det behövs mer plats i förvaret för allt driftavfall, och även för rivningsavfallet som bildas när kärnkraftverken monteras ner.

Nationell plan
Strålsäkerhetsmyndighetens nationella plan Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige innehåller en detaljerad beskrivning av kärnavfallsområdet och i myndighetens ordlista finns förklaringar, se nedan.

Nationell plan

Läs mer om kärnavfallsområdet i den Nationella planen:
SSM 2021:15 Nationell Plan: Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige

Länk till SSM:s webbplats

Strålsäkerhetsmyndighetens ordlista

Läs mer