Kärnavfall och slutförvaring

Slutförvar
Eftersom kärnavfall och använt kärnbränsle är radioaktivt och skadligt under mycket lång tid måste det slutligen förvaras i slutförvar som ska skydda människa och miljö. Att bygga slutförvar innebär att man utövar s.k. kärnteknisk verksamhet, vilket kräver tillstånd enligt särskilda tillståndsprocesser.

I Sverige finns i dag drygt 6 000 ton högaktivt använt kärnbränsle från landets kärnkraftverk. Det använda kärnbränslet som behöver isoleras i minst 100 000 år mellanlagras i Oskarshamn (Clab) i väntan på ett slutförvar. En tillståndsprövning pågår för närvarande i Sverige om att bygga ett sådant slutförvar. 

Vid driften av kärnkraftverk uppstår driftavfall som är låg- och medelaktivt. Det slutförvaras sedan 1988 i Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). En tillståndsprövning pågår för närvarande i Sverige om att bygga ut SFR för att få plats med allt driftavfall och även kunna rymma rivningsavfallet som kommer att bildas när man framöver ska montera ner kärnkraftverken.

Nationell plan
Strålsäkerhetsmyndighetens nationella plan Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige innehåller en detaljerad beskrivning av kärnavfallsområdet och i myndighetens ordlista finns förklaringar, se nedan.

Strålsäkerhetsmyndighetens nationella plan samt engelsk uppdatering

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ordlista

Läs mer