Högaktivt avfall och använt kärnbränsle

Högaktivt kärnavfall är alltid långlivat. I Sverige kommer detta avfall huvudsakligen att bestå av använt kärnbränsle. Kärnbränsle driver reaktorerna och efter cirka fem års användning är det förbrukat och blir s.k. använt kärnbränsle. I Sverige räknas det använda kärnbränslet enligt kärntekniklagen inte som kärnavfall förrän det ligger i ett slutförvar.

Strålningsnivån på det använda kärnbränslet är mycket hög när det tas ur reaktorn och det måste isoleras i minst 100 000 år.

I dag finns drygt 7 000 ton använt kärnbränsle i Sverige. Detta förvaras i ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamns kommun. För att skydda från strålning förvaras det använda kärnbränslet i vattenbassänger åtta meter under ytan.