Låg- och medelaktivt avfall

Kärnavfall vars strålningsnivå antingen är låg- eller medelaktiv kan delas in i två kategorier:

Kortlivat avfall eller långlivat avfall.  

Det kortlivade låg- eller medelaktiva kärnavfallet har förlorat större delen av sin radioaktivitet efter några hundra år. Exempel är driftavfall som uppstår vid drift av kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar. Driftavfall kan vara sopor, skrot, isoleringsmaterial, använda skyddskläder och rengöringsfilter, det slutförvaras i dag i Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Östhammars kommun. Rivningsavfall såsom metallskrot och byggnadsmaterial är tänkt att förvaras i en planerad utbyggnad av SFR.

Det långlivade låg- eller medelaktiva kärnavfallet består främst av härdkomponenter och de inre delarna av reaktorerna som är kraftigt neutronbestrålade. I väntan på ett slutförvar mellanlagras långlivat avfall i Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamns kommun, vid Studsviks anläggningar utanför Nyköping eller i mellanlager vid kärnkraftverken. Ett Slutförvar för långlivat avfall (SFL) är på planeringsstadiet och kommer tidigast att vara klart 2045.