Olika typer av kärnavfall

Kärnavfallet uppkommer vid kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar. Kärnavfallet delas i Sverige in i låg-, medel- eller högaktivt kärnavfall och det kan vara kort-eller långlivat.

Lågaktivt- och medelaktivt kärnavfall kan vara kort- eller  långlivat
Kärnavfall vars strålningsnivåer antingen är låg- eller medelaktiva kan delas in i två kategorier: Kortlivat avfall eller långlivat avfall.  
Det kortlivade avfallet har en halveringstid som är kortare än ca 30 år och långlivat har en halveringstid som är längre än 30 år.

Det kortlivade låg- eller medelaktiva kärnavfallet har förlorat större delen av sin radioaktivitet efter några hundra år. Exempel är avfall som uppstår vid driften av kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar (se meny) som sopor, skrot, isoleringsmaterial, använda skyddskläder och rengöringsfilter. Driftavfallet slutförvaras i Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i närheten av Forsmarks kärnkraftverk, Uppsala län. Anläggningen togs i drift 1988 och drivs idag av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB ).

Det långlivade låg- eller medelaktiva kärnavfallet består främst av härdkomponenter (vissa komponenter som finns i reaktorhärden) och i de inre delarna av reaktorerna som är kraftigt neutronbestrålade (Skriva detta bättre?). Det finns idag inget slutförvar för långlivat avfall som antingen mellanlagras i Centralt mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) eller i reaktorbassänger som finns vid kärnkraftverken.

Högaktivt avfall (använt kärnbränsle)
Högaktivt kärnavfall är alltid långlivat. I Sverige kommer detta avfall huvudsakligen att bestå av kärnbränsle som drivit kärnkraftverkens reaktorer och blivit uttjänt s.k. använt kärnbränsle. I Sverige räknas det använda kärnbränslet enligt kärntekniklagen inte som kärnavfall innan det ligger i ett slutförvar, eftersom det finns möjlighet att upparbeta det. (Det görs exempelvis i Frankrike och de får förglasat avfall som är högaktivt kärnavfall)…

Det använda kärnbränslet mellanlagras sedan 1985 i SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i väntan på att ett slutförvar byggs.

Kärnbärnslet består till stor del av uran. Strålningsnivån på det använda kärnbränslet är mycket hög. Det tar ungefär 100 000 år innan radioaktiviteten närmar sig den som finns i naturligt uran. (Och ca en miljon år tills den försvunnit helt?)

Radioaktivt avfall och kärnavfall
Kärnavfall är radioaktivt avfall som kommer från kärntekniska anläggningar. Radioaktivt avfall är ett bredare begrepp som förutom kärnavfall innefattar avfall som avger joniserande strålning som kommer från sjukhus, industri och forskning.