Ansvarsfördelning mellan reaktorinnehavarna och SKB

Enligt Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet är det den som innehar tillstånd enligt lagen till den kärntekniska verksamheten som har ansvar att ta hand om radioaktivt avfall som uppkommer av verksamheten. De företag som äger kärnkraftverken, kärnkraftsföretagen/reaktorinnehavarna, är alltså ansvariga enligt lag för att avveckla sina kärntekniska anläggningar och för att ta hand om kärnavfallet och det använda kärnbränslet tills det är friklassat eller ligger i ett förslutet slutförvar. Reaktorinnehavarna är också ansvariga för de kostnader som det arbetet för med sig. Ansvaret gäller enligt kärntekniklagen, strålskyddslagen, och finansieringslagen.

Reaktorinnehavarna bildade på 1970-talet Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) som har i uppdrag att ta hand om kärnavfallet och det använda kärnbränslet genom att uppföra och driva slutförvar och mellanlager för detta. Reaktorinnehavarna som är tillståndshavare ansvarar för själva kärnavfallet, det använda bränslet och för avvecklingen av reaktorerna. SKB:s huvuduppgift är att se till att det finns mellanlager och slutförvar för det avfall som reaktorinnehavarna själva inte tar hand om, samt transporter mellan dessa och kärnkraftverken.

- Reaktorinnehavarna har gett SKB i uppdrag av att utarbeta det forskningsprogram som krävs enligt kärntekniklagen (Fud-programmen). I Fud-program 2019 finns del III för avveckling, där SKB har sammanställt information från reaktorinnehavarna.

- Reaktorinnehavarna har gett SKB i uppdrag att utföra kostnadsberäkningar för kärnavfallsprogrammet, vilket krävs enligt kärntekniklagen och finansieringslagen. I kostnaderna ingår avveckling och rivning, och för dessa beräkningar får SKB bl.a. information från reaktorinnehavarna. I de så kallade planrapporterna beskriver SKB det arbete som kostnadsberäkningarna utgår ifrån.

SKB samordnar även gemensamma utvecklingsåtgärder m.m. för industrin när det gäller avveckling. När det gäller SKB:s egna anläggningar ansvarar företaget självt för avvecklingen.