Krav för avveckling av kärntekniska anläggningar

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter ska en skriftlig avvecklingsplan tas fram för den framtida avvecklingen av en anläggning redan innan den uppförs. Under hela den tid en kärnkraftsreaktor är i drift och levererar el till elnätet ska planerna för den framtida avvecklingen uppdateras. Läs mer i föreskriften SSMFS 2008:1, se separat ruta (samt att det även finns kompletterande tillståndvillkor).

De huvudsakliga tillståndsprocesserna som styr ett avvecklingsprojekt är:
- tillstånd enligt miljöbalken med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), enligt miljöprövningsförordningen 2013:251
- godkännande enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen

Miljöbalken
Det krävs ett särskilt tillstånd av mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken för att få börja avveckla och riva en reaktor. Enligt miljöbalken krävs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), dels innan slutlig avställning av anläggningen där den befintliga MKB:n för drift kan arbetas om. Dels krävs att en ny MKB tas fram inför nedmontering och rivning. MKB tillsammans med samråd utgör grunden för tillstånd enligt miljöbalken.

Kärntekniklagen
Det krävs inte något särskilt tillstånd enligt kärntekniklagen, arbetet sker under SSM:s tillsyn. I enlighet med kärntekniklagen och strålskyddslagen samt förordningar, tillståndsvillkor och föreskrifter ska bland annat följande dokument utarbetas inför (och i bland även under genomförandet av) avvecklingen:
• Avvecklingsplan och avvecklingsstrategi.
• Avfallsplan.
• Säkerhetsredovisning. (Kräver formellt godkännande enligt förordningen SSMFS 2008:1)
• Underlag enligt Euratomfördragets Artikel 37.
• Delmoment-/delprojektanmälan.
• Avvecklingsrapport.
• Kontrollprogram för friklassning

Efter nedmontering och rivning ska en avvecklingsrapport lämnas till SSM med information om erfarenheter från avvecklingen och anläggningens sluttillstånd. (Det finns även krav på rapportering inom området för kärnämneskontroll under avvecklingen).

SKB nämner i Fud 2019 att det även finns andra krav kopplade till avveckling utifrån lagar och förordningar som övervakas av Miljödepartementet, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Transportstyrelsen och berörd kommuns byggnadsnämnd.

Permanent avstängd och slutligt avställd

"Permanent avstängning” av en kärnkraftsreaktor definieras i kärntekniklagen. "Slutlig avställning” definieras i föreskriften SSMFS 2008:1 för samtliga kärntekniska anläggningar. Båda uttycken kan användas som synonymer för reaktorer. 

Permanent avstängd är det begrepp som i kärntekniklagen gäller för en kärnkraftreaktor där verksamheten med elproduktion har upphört och inte kommer att återupptas eller en reaktor som inte har levererat el till elnätet de senaste fem åren.

I SSM:s förskrifter nämns begreppet ”slutlig avställning” vilket innebär ”upphörande av den verksamhet för vilken en anläggning är uppförd utan avsikt att återuppta den”. Slutlig avställning används alltså även när gäller kärnkraftreaktorer.