Reaktorer som ska avvecklas

Uppdaterad 2021-01-01 planer för drift enligt Fud 2019

Reaktorinnehavarna har fattat beslut om att 6 reaktorer permanent ska stängas av och avvecklas. Sist i tur att tas ur drift av dessa var Ringhals 1, i slutet av 2020. Reaktorinnehavarnas plan enligt Fud 2019 är att de övriga 6 reaktorerna ska drivas i totalt 60 år vilket innebär att de permanent tas ur drift en bit in på 2040-talet. (Det kan vara intressant att veta att kärnkraftsreaktorerna ursprungligen var planerade och dimensionerade för att drivas och producera el i 40 år.)

Besluten att stänga av reaktorerna i Barsebäck hade politiska skäl, medan det bakom besluten om reaktorerna i Oskarshamn och Ringhals finns ekonomiska skäl.

Översikt av de 12 reaktorerna i Sverige som är uppdelade på 4 kärnkraftverk med respektive reaktorinnehavare:

Barsebäck AB (moderbolag Sydkraft Nuclear Power AB/Uniper):
-B1, B2 båda är slutligt avställda och nedmontering och rivning pågår

Oskarshamn OKG AB (moderbolag Sydkraft Nuclear Power AB/Uniper):
-O1, O2 båda är slutligt avställda och nedmontering och rivning pågår
-O3 planeras vara i drift till 2045

Ringhals AB (moderbolag Vattenfall):
-R1 är slutlig avställd och är i avställningsdrift
-R2 ställdes av i slutet av 2020
-R3 planeras vara i drift till 2041
-R4 planeras vara i drift till 2043

Forsmarks Kraftgrupp AB (moderbolag Vattenfall):
-F1 planeras vara i drift till år 2040
-F2 planeras vara i drift till år 2041
-F3 planeras vara i drift till år 2045

Dessutom utför Vattenfall nedmontering och rivning av kärnkraftvärmeverket Ågesta (Ågestareaktorn) som ägs av Vattenfall AB. 

Länkar för vidare läsning:
Barsebäck 1–2
Barsebäcks reaktorer stängdes permanent 1999 respektive 2005. Allt använt kärnbränsle har tidigare transporteras till det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn. Vissa mindre nedmonteringsprojekt började utföras 2016. Under 2020 har den mer omfattande nedmonteringen och rivningen börjat.
Läs mer om avveckling Barsebäck:
https://www.uniper.energy/sverige/karnkraft/karnkraftens-avveckling-och-...
https://www.uniper.energy/barseback/
BLOGG: Inside Barsebäck:
https://www.uniper.energy/sverige/nyheter/inside-barseback/

Oskarshamn 1–2
O1 och O2 är sedan 2017 respektive 2016 permanent avstängd och nedmontering och rivning pågår (påbörjades 2020). Det använda kärnbränslet har transporterats Clab i Oskarshamn. Läs mer om avveckling OKG:
http://okg.se/sv/Om-OKG/Vart-uppdrag/Avveckling/

Ringhals 1–2
R2 är sedan slutet av 2019 permanent avstängd och är i avställningsdrift. Det använda kärnbränslet transporteras till mellanlagring i Clab.
R1 togs ur drift sista december 2020.
(Enligt rapporten till Joint Convention som kom i oktober 2020 är planen att dessa reaktorer ska att  börja nedmonteras under 2022.)
Läs mer om avveckling Ringhals 1 och 2 – Vattenfall:
https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals/produktion/avveckling-ringhals-1-och-2

Industrin räknar med avveckling i tre etapper

Följande 6 reaktorer: Barsebäck 1 och 2, Ringhals 1 och 2, Oskarshamn 1 och 2 räknas som den första etappen av avveckling som ska ske på 2020-talet. Därefter är planen att det blir en till etapp på 2040-talet då de övriga 6 reaktorerna ska stängas.
Till sist är det en etapp som sker tidigast på 2070-talet då SKB:s mellanlager och anläggningar för slutförvar ska avvecklas.  Detta skapar utmaningar med kompetensförsörjning mellan etapperna, se mer under menyn Kompetensförsörjning för tre etapper avveckling.

SKB ansvarar för avveckling av sina anläggningar Clab och SFR samt för de planerade anläggningarna Clink (inkapslingsanläggningen för använt kärnbränsle), Kärnbränsleförvaret och slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall (SFL).

Rivningsplaner

Barsebäck 1-2 och Ringhals 1-2 planeras att rivas under 2020-talet. Planen är att Oskarshamn 1-2 ska friklassas på 2020-talet. Däremot planeras att reaktorbyggnaderna inte ska rivas konventionellt och marken återställas, förrän det är dags för Oskarshamn 3 att rivas.

Men rivningsavfall kommer inte kunna slutförvaras varken i SFR II på flera år, så det måste förvaras i mellanlager som uppförs på respektive anläggning, ända tills SFL har tagits i drift. Platserna kommer i så fall att vara kärntekniska anläggningar till många decennier framöver.