Kärnavfallsrådet följer och bedömer SKB:s arbete

Kärnavfallsrådet ska enligt direktiv 2018:18 bedöma Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) tillståndsansökningar, övriga redovisningar, forskningsprogram (Fud-program) och ge råd till regeringen om dessa.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
De företag som äger kärnkraftverken (kärnkraftsföretagen), bildade på 1970-talet SKB som har i uppdrag att ta hand om kärnavfallet och det använda kärnbränslet.

Det krävs tillstånd för att bygga slutförvar för kärnavfall och använt kärnbränsle. Kärnavfallsrådet följer de två processer som pågår:

  • SKB lämnade 2011 in ansökningar om tillstånd att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle och regeringen gav tillåtlighet/tillstånd den 27 januari 2022. (Läs mer om processen under menyn Kärnavfall och slutförvaring). Projektet tar minst 70 år att utföra.
     
  • SKB lämnade 2014 in ansökningar om tillstånd att få bygga ut det befintliga Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) och regeringen gav tillåtlighet/tillstånd den 22 december 2021.

 

SKB:s forsknings- och utvecklingsprogram (Fud-program)
Den som har tillstånd att äga eller driva en kärnkraftsreaktor (kärnkraftsföretagen) ska enligt Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (12 §) presentera ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud-program) vart tredje år. Programmet ska beskriva den forskning och utveckling som behövs för att hantera och slutförvara kärnavfallet och det använda kärnbränslet samt hur man planerar att avveckla och riva kärnkraftverken och hantera det avfall som då uppstår.

Kärnkraftsföretagen har gett SKB i uppdrag att ta fram och därefter lämna ett gemensamt Fud-program till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för granskning och utvärdering. Efter en omfattande remissrunda lämnar SSM sitt yttrande till regeringen 6 månader efter att SKB publicerat sitt program.

Kärnavfallsrådet redovisar sin självständiga bedömning av SKB:s Fud-program direkt till regeringen. Yttrandet, som ingår i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) överlämnas till regeringen 9 månader efter att SKB publicerat sitt program.

Efter att ha fått SSM:s och Kärnavfallsrådets yttranden beslutar regeringen om SKB:s Fud-program blir godkänt. Även om programmet godkänns kan regeringen ställa villkor på det fortsatta arbetet med forskning och utveckling om den anser att det finns brister.