Kärnavfallsrådets panelsamtal i Almedalen 2 juli 2019

2019-07-02

 Vad tänker de unga om kärnavfallet – och vad vill de veta? 

Använt kärnbränsle är farligt i minst 100 000 år och frågan om slutförvaring befinner sig nu i ett avgörande skede. Denna viktiga demokratifråga förutsätter att svenska folket är välinformerat, är vi det? Vad tänker den yngre generationen? De som kommer att få ta över ansvaret.

Panelsamtalet syftade till att ta del av den yngre generationens synpunkter och att därigenom öka och stärka engagemanget kring frågan. Centrala punkter är frågans politiska betydelse, den nuvarande generationens ansvar, val av metod och plats för slutförvaring, debatten om kopparkapselns hållbarhet, den stegvisa beslutsprocessen och förmedling av information om slutförvaret till kommande generationer.

Medverkande under panelsamtalet var:

  • Carl Reinhold Bråkenhielm, Ordförande, seniorprofessor i empirisk livsåskådningsforskning, Kärnavfallsrådet
  • Ingmar Persson, Professor i oorganisk och fysikalisk kemi, Kärnavfallsrådet
  • Karin Högdahl, Docent i geobiosfärsvetenskaper, Kärnavfallsrådet
  • Mikael Karlsson, Miljöforskare på KTH, Kärnavfallsrådet
  • Elin Bergenlöv, statsvetenskap, Stockholms universitet
  • Erik Nilsson, medicinsk strålningsfysik, Umeå universitet
  • Disa Runeby, historiska studier, Lunds universitet
  • Torbjörn Näsmark, medicinsk strålningsfysik, Umeå universitet