Kärnavfallsrådets synpunkter angående SKB:s komplettering av ansökan om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (Mål nr M 1333-11)

2017-02-13 Ladda ned (17.84 KB)

Dnr Komm2017/00184 till mark- och miljödomstolen