Kärnavfallsrådets synpunkter på SKB:s Miljökonsekvensbeskrivning. Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Preliminär version

2010-03-05 Ladda ned (136.73 KB)

Dnr 2/2010. Synpunkter till SKB.