Kärnavfallsrådets yttrande angående Svensk Kärnbränslehanterings AB:s (SKB) ansökan om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (Mål nr M 1333-11), aktbilagor 552–556

2017-08-30 Ladda ned (21.52 KB)

Dnr Komm 2017/01183 till mark- och miljödomstolen