Kärnavfallsrådets yttrande över Svensk kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken i ett sammahängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.

2016-05-31 Ladda ned (353.9 KB)

Dnr Komm2016/00858/M1992:A Yttrande till mark- och miljödomstolen.