Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen gällande ”Ärenden om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall"

2021-07-30 Ladda ned (52.55 KB)