Ledamöter, sakkunniga och kansli

Här nedan kan du läsa mer om vilka medlemmarna i Kärnavfallsrådet är och vad de har för kompetens.

Ordförande

Carl Reinhold

Bråkenhielm, Carl Reinhold, ordförande

Carl Reinhold Bråkenhielm är seniorprofessor i empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet. Han leder för närvarande ett utbildnings- och forskningsprojekt om naturvetenskap och religion (finansierat av John Templeton-stiftelsen i USA). Huvudsyftet är att vidareutbilda religiösa ledare i Sverige i naturvetenskap och hur resultat och teorier har och kan relateras till religiös tro. I samband med detta projekt har Carl Reinhold genomfört empiriska livsåskådningsstudier om hur religiösa ledare ser på relationen och bl.a. jämfört dessa med likande studier bland svenskar i allmänhet.  Han har också intresserat sig för filosofiska frågor om förhållandet mellan nutida biologi och kristen tro.

Vice ordförande

Tuija

Hilding-Rydevik,Tuija, vice ordförande och ledamot

Tuija Hilding-Rydevik är professor i miljöbedömning och chef för Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och vid Uppsala universitet. Tuijas samhällsvetenskapliga forskning studerar hur miljö- och hållbarhetsperspektiv används och integreras i olika planerings- och miljökonsekvensbeskrivningsprocesser (MKB). 

 

Ledamöter

Sophie Grape

Grape, Sophie

Sophie Grape är docent i fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik och forskar vid Avdelningen för tillämpad kärnfysik på Uppsala universitet. Sophies forskning handlar huvudsakligen om kärnämneskontroll och icke-förstörande mätmetoder och instrumentering för verifiering av använt kärnbränsle.

Mats

Harms-Ringdahl, Mats

Mats Harms-Ringdahl är professor i strålningsbiologi vid Stockholms universitets Centrum för strålskyddsforskning. Mats forskning syftar till att öka kunskapen vad gäller risker vid exponering för låga doser samt mekanismerna bakom de stora skillnader i individuell känslighet som observeras i samband med tumörterapi.

Karin

Högdahl, Karin

Karin Högdahl är docent i geobiosfärsvetenskaper vid Lunds universitet och forskare vid geovetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.  Karin är berggrundsgeolog och hennes forskning är framför allt fokuserad på den geologiska utvecklingen av Sveriges äldre berggrund.

Thomas

Kaiserfeld, Thomas

Thomas Kaiserfeld är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Thomas forskning rör teknik, vetenskap och politiskt liv från 1700-talet och framåt. Framför allt samspelet mellan politiskt beslutsfattande och expertråd. Ett annat tema har varit utformningen av organisationer som skapats för att underlätta användningen av vetenskap.

Mikael

Karlsson, Mikael

Mikael Karlsson är miljöforskare på KTH och Fil. Dr. i miljö- och energisystem. Mikaels forskning handlar om hållbar utveckling, hantering av komplexa miljörisker och relationen mellan vetenskap och politik. Mikael är ordförande i European Environmental Bureau, Senior Advisor på 2050 Consulting och har en rad expertuppdrag inom EU och Sverige. Mikael var under åren 2002-2014 ordförande i Naturskyddsföreningen.

Ingmar

Persson, Ingmar

Ingmar Persson är professor i oorganisk och fysikalisk kemi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Ingmars forskning berör metallföreningars reaktioner och struktur i lösning, i naturliga system såsom mark och arkeologiskt trä och hos de metallkomplex som bildas vid extraktion av använt kärnbränsle med hjälp av synkrotronljusbaserade röntgenmetoder.

Sakkunniga

Hannu

Hänninen, Hannu

Hannu Hänninen är professor i materialvetenskap i maskinteknik vid Aalto universitetets tekniska högskola. Hannu forskar inom materialteknik, svetsteknik, oförstörande provning och brottmekanik och har publicerat över 300 vetenskapliga publikationer.

Ingvar

Persson, Ingvar

Ingvar Persson är jur. kand. och f.d. chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion. Ingvar arbetade tidigare i Regeringskansliet med frågor rörande kärnteknik- och strålskyddslagen. Ledde den Svenska delegationen i överläggningarna om bildandet av kärnavfallskonventionen. Svarade under förhandlingarna till EU för frågor om Euratomfördraget.

Kansli

Peter

Andersson, Peter

Peter Andersson är kanslichef på Kärnavfallsrådet. Peter har arbetat med olika natur- och miljöfrågor på regional och lokal nivå, bland annat med slutförvarsfrågor på Östhammars kommun. Peter har en fil.mag. i biologi från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Telefon: 08-405 20 94
Mobil: 072-538 48 28
E-post: fornamn.h.efternamn@regeringskansliet.se

Evis

Bergenlöv, Evis

Evis Bergenlöv arbetar sedan sommaren 2016 som biträdande sekreterare åt Kärnavfallsrådet. Evis är kommunikatör och har lång erfarenhet av administration inom Regeringskansliet. Närmast kommer hon från ett arbete i Miljömålsberedningen och dessförinnan från Miljö- och energidepartementet där hon under många år arbetat som pressassistent i politiska ledningen.

Telefon: 08-405 20 44
Mobil: 070-699 39 95
E-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Johanna

Swedin, Johanna

Johanna Swedin är vetenskaplig sekreterare åt Kärnavfallsrådet. Johanna har en fil.mag. i historia och en fil.kand. i konstvetenskap. Innan Johanna började arbeta på Kärnavfallsrådet arbetade hon på Regeringskansliets kommittéservice där hon bland annat var webbansvarig.

Telefon: 08-405 24 37
Mobil: 070-615 24 37
E-post: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se