Rådets publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer/dokument, från sammanträdesprotokoll till rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU).

Kunskapslägesrapporter
I kunskapslägesrapporterna redovisar rådet sitt arbete och sin bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet, samt skriver om ämnen som rådet anser är viktiga att uppmärksamma. Rapporterna publiceras i februari vartannat år från och med 2018 och de ingår i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU). (Mellan 2010 och 2018 publicerades rådets kunskapslägesrapporter varje år och före 2010 vart tredje år).

Fud-yttranden
Rådet redovisar sin bedömning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s forskningsprogram (Fud-program) till regeringen i ett yttrande som publiceras i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU). Yttrandet lämnas till regeringen senast nio månader efter att SKB publicerat sitt program vart tredje i år i slutet av september. 

Rapporter
Rådet har en egen rapportserie sedan 2006. I serien ingår rapporter från för rådet aktuella områden och från seminarier. Före 2006 ingick rapporter från seminarier i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU).

Sammanträdesprotokoll
Kärnavfallsrådet har sammanträden cirka 6 gånger per år och protokollen publiceras på denna webbplats. (Publicerade från och med 2010).

Nyhets- och informationsblad
Kärnavfallsrådet har skrivit Nyhetsblad sedan 2008. Ett flertal handlar om möten och seminarier. Under flera år har exempel Nyhetsblad publicerats som handlar om rådets uppmärksammade frågor utifrån kunskapslägesrapporterna dessa år.

Remissvar och skrivelser
Rådet svarar på remisser från bland annat Miljö- och energidepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Mark- och miljödomstolen och Naturvårdsverket. Här kan även skrivelser förekomma. (Publicerade från och med 2010).

Strategiska dokument återfinns under menyn Om Kärnavfallsrådet
Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan, VP
Kärnavfallsrådets direktiv (Dir 2018:18)

Externa rapporter
Under publikationer finns även rådets externa rapporter. Rådet har bland annat beställt expertrapporter i samband med Fud-granskningar samt för att uppmärksamma alternativa metoder som djupa borrhål och transmutation.

 (I äldre publikationer används Kärnavfallsrådets tidigare akronym KASAM).

Uppdaterad 2020-09-22