Rådets verksamhet under hösten 2022

Rådets skrivelse med begäran om förlängning
Den 8 september 2022 skickade Kärnavfallsrådet in en begäran om förlängning till regeringen. Detta är i enlighet med rådets senaste direktiv 2018:18, där det står att rådets uppdrag kan förlängas med högst 5 år i taget. Den 3 november avslog regeringen rådets begäran om förlängning och verksamheten upphör den sista december 2022. Nedan presenteras en del av rådets arbete under hösten.

Kärnavfallsrådets arbete under hösten 2022

Granskning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) forskningsprogram Fud-program 2022:
Enligt direktivet ska rådet redovisa sin självständiga bedömning av forskningsprogrammet till regeringen. SKB höll en presentation för rådet den 5 oktober och rådet närvarade vid SKB:s presentation hos Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) den 12 oktober.

Extern utvärdering av rådet:
Kärnavfallsrådet vill få en överblick av rådets verksamhet och betydelse för processen när det gäller ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige. Rådet har anlitat företaget Oxford Research AB för att genomföra en studie med detta fokus. De kommer som en del i studien att bland annat genomföra kortare telefonintervjuer med olika aktörer. 

Omvärldsbevakning:
Kärnavfallsrådet ska enligt sitt direktiv följa utvecklingen av andra länders slutförvarsprogram. Innan Covid-19 pandemin åkte rådet årligen på studieresor. De länder rådet besökt under det senaste decenniet finns beskrivna i en rapport från 2019. Denna rapport kommer att uppdateras under hösten och publiceras i december 2022.

Studieresa:
Den 19-20 oktober åkte rådet på en studieresa till Frankrike. Efter Sverige och Finland är Frankrike det land i världen som kommit längst när det gäller att utveckla ett slutförvar för använt kärnbränsle. Således kunde viktiga erfarenheter utbytas i mötet med de franska aktörerna och insikter ges om den franska processen. Ett informationsblad är planerat att publiceras i december om kärnavfallsområdet i Frankrike.

Möten:
Rådet närvarade vid ett möte om projektet Include i september. Projektet tar upp behovet av deltagande i den kommande stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen och projektet är finansierat av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Rådet har närvarat vid ett möte om informationsbevarande med en grupp där flera olika aktörer är engagerade (bl.a. SKB, SSM, berörda kommuner, Riksarkivet). Ytterligare ett möte är planerat till december.

Den 7 december har rådet ett möte med SSM, något som varit ett återkommande inslag under åren.

Som en uppföljning av kapitel 9 i vår senaste kunskapslägesrapport (länk finns nedan) har rådet genomfört ett vetenskapligt etikseminarium om kärnavfallsfrågan och ansvaret för framtida generationer. 
Etikseminarium om ansvaret för kommande generationer | Kärnavfallsrådet (karnavfallsradet.se)

Rådet har flera viktiga målgrupper utöver regeringen. Den 6 december har rådet bjudit in ett avslutande mingel för att passa på att tacka alla aktörer. 
Att samla olika aktörer till någon form av rundabordssamtal, har varit ett återkommande inslag i rådets verksamhet.

Svara på remisser:
Rådet har svarat dels på en remiss som gäller förslag på ändringar i lagstiftningen för finansiering för kommuners och ideella organisationers medverkan i frågor som rör slutförvar av använt kärnbränsle. Dels en remiss om lokala säkerhetsnämnder.

Utgivna publikationer under 2022
Läs mer i informationsbladet om processen framåt för ett slutförvar för använt kärnbränsle. En process som tar minst 70 år:  
Vad vet vi och vad behöver vi veta – ett seminarium om den kommande processen för ett slutförvar för använt kärnbränsle:

Rådets senaste kunskapslägesrapport publicerades i februari 2022:
SOU 2022:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022 – Samhället, tekniken och etiken

Den 12 september publicerades den engelska översättningen av denna kunskapslägesrapport, som en del av rådets omvärldsbevakning:
SOU 2022:7 Nuclear Waste State-of-the- Art Report 2022 – Society, technology and ethics