Rådets verksamhet under hösten 2022

Tisdagen den 6 september 2022, hade Kärnavfallsrådet höstens första rådsmöte. Flera uppgifter kvarstår, även efter att ett beslut om ett slutför för använt kärnbränsle har fattats. Det gäller inte minst frågan om deltagande, insyn och transparens i den fortsatta processen. 

Några av rådets planer under hösten presenteras nedan:

Svara på remisser: Dels en remiss som gäller förslag på ändringar i lagstiftningen för finansiering för kommuners och ideella organisationers medverkan i frågor som rör slutförvar av använt kärnbränsle. Dels en remiss om lokala säkerhetsnämnder.

Granskning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB:s) forskningsprogram Fud-program 2022: Enligt direktivet ska rådet redovisa sin självständiga bedömning av forskningsprogrammet till regeringen. Rådet planerar att ha ett möte med SKB efter att programmet publicerats (publicering sker senast sista september).

Omvärldsbevakning: Kärnavfallsrådet ska enligt sitt direktiv följa utvecklingen av andra länders slutförvarsprogram. Innan Covid-19 pandemin åkte rådet årligen på studieresor. De länder rådet besökt under det senaste decenniet finns beskrivna i en rapport från 2019. Denna rapport kommer att uppdateras under hösten och publiceras i november 2022.

Studieresa:  I oktober åker rådet på en studieresa till Frankrike. Efter Sverige och Finland är Frankrike det land i världen som kommit längst när det gäller att utveckla ett slutförvar för använt kärnbränsle. Således kan viktiga erfarenheter bytas i mötet med de franska aktörerna och insikter ges om den franska processen.

Möten:
Rådet kommer att närvara vid ett möte om projektet Include i september. Projektet tar upp behovet av deltagande i den kommande stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen och projektet är finansierat av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Rådet kommer även att närvara vid ett möte om informationsbevarande med en grupp där flera olika aktörer är engagerade (bl.a. SKB, SSM, berörda kommuner, Riksarkivet).

Eventuellt genomför rådet ett vetenskapligt etikseminarium om kärnavfallsfrågan och ansvaret för framtida generationer som uppföljning av kap. 9 i vår senaste kunskapslägesrapport.

Rådet har flera viktiga målgrupper utöver regeringen. I början av december 2022, är planen att samla olika aktörer för ett rundabordssamtal, vilket varit ett återkommande inslag i rådets verksamhet.

Utgivna publikationer under 2022
Läs mer i informationsbladet om processen framåt för ett slutförvar för använt kärnbränsle, vilken tar minst 70 år:  
Vad vet vi och vad behöver vi veta – ett seminarium om den kommande processen för ett slutförvar för använt kärnbränsle:

Rådets senaste kunskapslägesrapport publicerades i februari 2022:
SOU 2022:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022 – Samhället, tekniken och etiken

Den 12 september publicerades den engelska översättningen av denna kunskapslägesrapport, som en del av rådets omvärldsbevakning:
SOU 2022:7 Nuclear Waste State-of-the- Art Report 2022 – Society, technology and ethics

Rådets skrivelse med begäran om förlängning
Den 8 september 2022 skickade Kärnavfallsrådet in en begäran om förlängning till regeringen, i enlighet med Direktiv 2018:18, där det står att rådets uppdrag kan förlängas med högst 5 år i taget.