Seminarium om en stegvis prövning och ett sekel av utmaningar

2019-11-12

Datum: Tisdag 12 november, 2019
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm
Tid: 10.00–17.00
Kärnavfallsrådet bjuder på lunch

Anmälan senast den 8 oktober till: karnavfallsradet@regeringskansliet.se

Bakgrund

Om regeringen ger tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen till ett slutförvar för använt kärnbränsle, är det viktigt att alla aktörer vet hur den fortsatta processen går till. Det är viktigt att skapa tydliga ramar för hur en stegvis prövning kan genomföras och hur projektet fram till slutlig förslutning kontinuerligt kan bedömas. Syftet med seminariet är att diskutera, och uppmärksamma frågor, kring vad som finns reglerat idag och vad som behöver utvecklas samt vilka utmaningar detta projekt kan stå inför. Hur kan vi se till att det sekellånga projektet utvecklas på bästa möjliga sätt om SKB får tillstånd?

Tema 1 före lunch: Stegvis prövning i Sverige och Finland
Vilka grunder finns idag för en stegvis prövning genom författningar och andra dokument? Vad behöver utvecklas? Vi har bjudit in tillsynsmyndigheterna i Sverige och Finland. Vad skiljer processerna? Vad kan vi lära varandra? Hur kommer projektet att kontinuerligt bedömas fram till slutlig förslutning?

Tema 2 efter lunch: Ett sekel av utmaningar – frågan ur ett bredare perspektiv
Rådet presenterar sitt yttrande till regeringen om SKB:s kompletteringar där olika områden med utmaningar uppmärksammas. Vi har även bjudit in Karim Jebari (forskare vid Institutet för Framtidsstudier) för att reflektera kring teknikutveckling, och riskerna med långsiktig planering.  Avslutningsvis kommer några olika aktörer i processen att reflektera bland annat över vad som sagts under dagen.

Tema 1: Stegvis prövning
10.00–10.10 Välkommen
Carl Reinhold Bråkenhielm, Kärnavfallsrådets ordförande, Seniorprofessor i empirisk livsåskådningsforskning, Uppsala universitet

10.10–10.55 Strålsäkerhetsmyndigheten om stegvis prövning

11.00–11.45 STUK (Strålsäkerhetscentralen, Finland) om stegvis prövning
This section will be in English

11.45–13.00 Lunch

Tema 2: Ett sekel av utmaningar – frågan ur ett bredare perspektiv
13.00–13.45 Teknikutveckling och riskerna med långsiktig planering
Karim Jebari, forskare vid Institutet för Framtidsstudier

13.45–14.30 Presentation av Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över SKB:s kompletteringar
Carl Reinhold Bråkenhielm, Kärnavfallsrådets ordförande

14.30–15.00 Fika

15.00–16.00 Reflektioner från olika aktörer i processen:

15.00 SKB

15.15 Milkas

15.30 MKG

15.45 Östhammars kommun

16.00–17.00 Avslutande diskussion