Yttrande över komplettering på Svensk kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (M 1333-11)

2013-10-15 Ladda ned (36.75 KB)

Dnr 20/2013 Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.