Yttrande över Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) svar på Kärnavfallsrådets yrkanden på kompletteringar av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (M 1333-11)

2013-09-27 Ladda ned (956.4 KB)

Dnr 19/2013 Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.